Časté dotazy (FAQ)

 

 

Potěr

Barva: běžné cementové potěry jsou standardně cementově šedé. V oblastech, v nichž se používá odlišně zabarvený písek a štěrk, může jejich barva nabírat různých odstínů šedé. 

 

Struktura a zrnitost závisí na kamenivu. Při odebírání vzorku v celém průřezu potěru by štěrkopísek použitý pro výrobu potěru měl mít zrnitost 0 až 8 mm. Textura má relativně jednotné a pravidelné rozmístění.

 

Rozložení spár: odborně položené cementové potěry mají takzvané dotvarovací spáry (pracovní dilatace) ve formě drážek provedených hladítkem, nebo následné prořezaných. Tyto předem stanovené body lomu jsou obvykle nezbytné v oblastech, v nichž se potěr ztenčuje (například vždy u dveřních otvorů), například u dveřních otvorů a na všech plochách o délce strany větší než 6 metrů. Avšak toto se vztahuje pouze na potěry položené na separační vrstvu nebo plovoucí konstrukce, nikoliv potěry svázané s podkladem. 

 

Vzhled povrchu: ve většině případů je povrch cementových potěrů zaleštěn nebo vyhlazen pomocí hladítka. Protože vlhkost obsažená v těchto potěrech je uvolňována z horní a spodní strany různými rychlostmi, může dojít k tomu, že se potěr u krajů zvrásní směrem nahoru. Toto zvrásnění je nevyhnutelným vedlejším účinkem procesu vysychání.

 

Nasákavost/pórovitost: běžné cementové potěry mají dobrou nasákavost a pouze mírnou pórovitost. Avšak jestliže je součástí složení struska z vysokých pecí, bude povrch velmi pórovitý. Obzvláště staré struskové potěry a takzvané lehké potěry vykazují jasně zrnitou strukturu a jsou často podél okrajů nestabilní a obsahující vady. Vždy vyžadují zvláštní opatrnost!

 

Zvláštní charakteristika: cementové potěry s tvrdým kamenivem, jako je žula, korund, karbid křemíku a podobné materiály (tvrdokamenité potěry), se skládají buď z jedné vrstvy tvrdého materiálu, nebo dvou vrstev: přechodové vrstvy a vrstvy tvrdého kameniva. Zkušené oko podle posypu v kamenivu a celkového vzhledu konstrukce pozná, že se jedná o potěr s tvrdým kamenivem. 

Cementové lité potěry a cementové potěry se speciálními přísadami, jako jsou například urychlovače, lze stěží odlišit – alespoň vizuální prohlídkou – od běžných cementových potěrů.

Barva: oba typy potěru se dodávají v nažloutlém až sádrově bílém odstínu. Pokud se použijí zbarvené přísady, barva potěru se může lišit podle těchto přísad. To platí například pro staré anhydritové potěry. Jestliže byly položeny jako užitkové povrchy (takzvané „Leunit-Estriche”, přírodní anhydritové potěry, které se používaly v bývalé NDR), lze je snadno omylem zaměnit za xylolitové potěry. Je to díky tomu, že tento užitkový povrch o tloušťce přibližně 1 až 2 cm měl často červenohnědou až světle šedou barvu. Protože tyto podlahy nabízejí relativně nízkou odolnost proti opotřebení, často se na ně v pozdějších letech nanášely vrstvy PVAC (polyvinylacetátu). 

 

Oby typy anhydritových potěrů mají relativně hustou strukturu. Avšak vzhledem k širokému rozsahu druhů kameniva se mohou značně lišit, co se týká zrnitosti a textury. Obsahují říční i kopaný písek nebo říční i kopaný štěrk, drcený kámen a drcený kamenný písek, strusku z vysokých pecí a škváru i křemičitý písek a křemičitý prášek (křemenný písek a prach). Anhydritové lité potěry obvykle mají jemnější zrnitost. 

 

Vzhled povrchu: protože anhydritové potěry mají spíše nízkou tendenci ke smršťování, zpravidla v něm nejsou dilatační spáry – dokonce i na velkých plochách. Ve srovnání s cementovými potěry se působí povrch jako více hladký. Opticky lze oba potěry na bázi anhydritu rozlišit navzájem od sebe podle dvou charakteristik: běžný typ potěru má hrubší strukturu povrchu a nejsou na něm žádné stopy po míchacím stroji.

 

Nasákavost: běžné anhydritové potěry jsou obvykle více savé než lité anhydritové potěry.

 

Zvláštní charakteristika: pro oba typy potěrů je typické jejich plovoucí pokládání. Zřídka se pokládají na separační vrstvu nebo používají v pojených (kompozitních) strukturách.

Barva: vzhledem ke své jednotné černé barvě oba dostaly název „černý podklad”. Nicméně potěr z litého asfaltu a asfalt válcovaný za tepla mohou být mít i jiné zabarvení. 

 

Vzhled povrchu: potěry z litého asfaltu mají obvyklou tloušťku vrstvy 2 až 4 cm. Na velké plochy povrchu se pokládají ve dvou vrstvách (na rozdíl od asfaltu válcovaného za tepla). Oba podklady mají povrch úplně bez spár. U nově položených potěrů z litého asfaltu se standardně provádí konečná úprava posypáním křemičitým pískem. Asfalt válcovaný za tepla naopak nemá stopy po podobné následné úpravě.

 

Nově položené potěrů z litého asfaltu bývají často silně znečištěny. V průběhu času se na povrchu usazuje šedý prach, takže vypadají spíše jako cementové potěry. Z tohoto důvodu se vždy doporučuje z potěru odebrat vzorek pro další testování. V případě pochybností je hloubka penetrace – určená v laboratoři pomocí speciálního přístroje na testování asfaltu – dobrým ukazatelem toho, zda podklad na místě je potěrem z litého asfaltu, nebo asfaltem válcovaným za tepla. Hloubka penetrace u asfaltu válcovaného za tepla je vyšší než u potěrů z litého asfaltu.

 

Pórovitost: na rozdíl od potěrů z litého asfaltu bez dutin obsahuje asfalt válcovaný za tepla dutiny až do tří procent objemu. Tato pórovitost je víceméně výrazná a viditelná. Navíc je textura litého asfaltu mnohem jednotnější než u asfaltu válcovaného za tepla.

 

Zvláštní charakteristika: potěry z litého asfaltu jsou tvrdé, avšak poněkud křehké systémy. Toto je jasně viditelné při rozbití povrchu pomocí kladiva a dláta. Na druhé straně, asfalt válcovaný za tepla je na dotek mnohem měkčí. Potěry z litého asfaltu se navíc používají v pojených nebo kompozitních systémech, například na asfaltu nebo se separační vrstvou na betonu. Ale na tepelně odolných izolačních vrstvách jsou možné také plovoucí konstrukce.

Barva: protože se do potěrů na bázi reakčních pryskyřic přimíchávají pigmenty, lze je najít v řadě různých barev a odstínů.

 

Ale také jejich struktura a zrnitost je výrazně proměnlivá. Spektrum struktur se pohybuje od velmi husté až po pórovitou. Naopak textura je ve většině případů celkem pravidelná.

 

Vzhled povrchu: potěry na bázi reakčních pryskyřic mají obvykle velmi nízkou tloušťku vrstvy, ve většině případů tvoří velmi hladké povrchy, které jsou téměř bez spár. 

 

Zvláštní charakteristika: potěry na bázi reakčních pryskyřic se téměř bez výjimek pokládají a budou pokládat jako pojené potěry. Jak ukazují laboratorní testy, při jejich výrobě se normálně používají čtyři pojiva. Vlastní volba závisí na výrobci:

• epoxidové pryskyřice
• polyuretanové pryskyřice
• metylmetakrylátové pryskyřice
• pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru

 

Při práci s tímto speciálním typem potěru by podlaháři měli dbát na dodržování tipů a pokynů uvedených v technických listech a informačních letácích vydaných výrobci potěru. V praxi se potěry na bázi reakčních pryskyřic zřídka pokrývají pružnou, textilní nebo dřevěnou podlahovou krytinou. Z toho důvodu mají na trhu pouze okrajové místo.

Zvláštní charakteristiky: tyto typy podkladu jsou tvořeny prefabrikovanými díly. Také v tomto případě se podlahářům doporučuje si před pokládáním krytin na tyto suché systémy vyžádat pokyny výrobce pro instalaci a další technické informace. Tyto dokumenty obsahují důležité informace o tom, jak následně pokládat podlahovou krytinu. 

Na tyto spíše „exotické“ podklady se při praktické práci naráží zřídka. Z chemického hlediska to jsou anhydritové, cementové nebo lité asfaltové potěry i beton, jejichž povrchy jsou speciálně upraveny broušením a leštěním tak, aby je bylo možné používat přímo jako užitkové povrchy bez podlahové krytiny. 

 

Barva, struktura, zrnitost, textura a vzhled povrchu jsou určeny převážně použitými posypovými materiály, což může být například mramor, žula, barevný štěrk, úlomky barevného skla, drcené cihly nebo barevné pigmenty

 

Vzhled povrchu: povrchy mohou mít velmi rozmanitý vzhled podle předcházející úpravy. Jestliže tyto podklady mají být zakryty podlahovou krytinou, profesionální podlahář by s nimi měl zacházet opatrně. Obvyklé jsou následující varianty těchto dekorativních podlah:

• Podklad byl vybroušen až do odhalení zrnité struktury. Potom se většinou penetrují pomocí epoxidové pryskyřice, vyhladí pomocí vyrovnávací hmoty a v některých případech se provede jejich matná úprava.
• Podklad byl vybroušen, naimpregnován epoxidovou pryskyřicí a povrchová úprava byla dokončena tvrdým olejem. V těchto případech je povrch pórovitý. 
• Cementový potěr byl vybroušen a opatřen "křemíkovou vrstvou“ se silikáty, aby povrch ztvrdl a byl připraven na leštění.
• Potěr z litého asfaltu byl vybroušen a vyrovnán pomocí PU pryskyřice.

 

Tyto povrchy lze všeobecně čistit pomocí přípravku pro odstraňování nečistot. V minulosti mohly být upraveny speciálními prostředky pro ošetřování (disperzemi) na bázi polymeru a tvrdého vosku. Impregnované a olejem namazané povrchy byly zpravidla také ošetřeny přípravky pro ošetřování.

 

Kreativní beton má podobný vzhled jako podlaha z teraca. Zpravidla lze předpokládat, že po kroku hrubého broušení byl povrch impregnován silikátem, vytvrzen a vyleštěn diamantovými kotouči. Ale tyto povrchy také mohly být ošetřeny olejem nebo voskem. Standardními čisticími přípravky pro tyto podlahy jsou měkké mýdlo a voda. Pokud je podlaha silně znečištěna, lze ji hrubě obrousit a potom nově zatmelit. Tyto podlahy před pokládáním podlahové krytiny vyžadují časově náročnou a pracnou přípravu. Textilní, pružné nebo dřevěné krytiny se na těchto podkladech používají spíše zřídka.

Právě savost podkladu určuje, jak dobře nebo špatně k němu penetrační nátěr přilne. To je viditelné ihned po nanesení první vrstvy penetračního nátěru. Vezměme například disperzní penetrační nátěr: jestliže vyschne během několika sekund po nanesení, je třeba nanést druhou vrstvu penetračního nátěru.

 

Nasákavost podkladu určuje také hladkost po nanesení vyrovnávací hmoty. Z tohoto důvodu je třeba na vysoce savé podklady vždy nanést druhou vrstvou penetračního nátěru – pro jistotu. Případně lze nanést mezivrstvu penetračního nátěru, jestliže první vyrovnávací vrstva nedokáže vytvořit rovný podklad. Potom je možné nanést další vrstvu vyrovnávací hmoty.

Beton

Barva: podobná cementovým potěrům, barva betonu je také cementově šedá. Odstíny šedé se mohou měnit podle složení betonu. 

 

Struktura a zrnitost závisí na kamenivu použitém v betonu jako písek, štěrkopísek a/nebo drcený kámen. V porovnání s běžnými cementovými potěry je jejich struktura a zrnitost mnohem hrubší. Ještě výraznějším ukazatelem je poněkud nepravidelná textura.

 

Obvyklý vzhled povrchu:

 • Beton s konečnou úpravou strojním hladítkem je stejně hladký, jako kdyby byl proveden ručním hladítkem, a je podobný vyhlazenému cementovému potěru. 
 • Po konečné úpravě brusným kotoučem má betonový povrch vzhled jako po broušení smirkovým papírem. 
 • Při konečné úpravě betonu pomocí vhodného kartáče se vytvoří hrubý povrch.

 

Pórovitost a nasákavost se velmi liší a silně závisejí na složení a povrchové struktuře betonu. Ale všeobecně řečeno, u betonových podkladů lze předpokládat relativně vysokou nasákavost.

 

Zvláštní charakteristika: mezi obvyklé betonové podklady patří podlahové a stropní desky o tloušťce 10 až 30 cm. Doba vysychání, po které budou připraveny na pokládání podlahové krytiny, může být u nich i několik let.

Ano, v každém případě! 

 

Emulze a syntetické pryskyřice mají odpuzující a adhezi potlačující (dehesivní) účinek. Proto brání v požadované adhezi mezi materiály pro pokládání podlahy a betonovým povrchem. Z tohoto důvodu musí být před pokládáním podlahové krytiny vždy mechanicky odstraněny.

Čím je betonová podlaha kompaktnější, hladší a hustší, tím nižší je její nasákavost. Ale především vyrovnávací hmoty na bázi cementu a také disperzní lepidla vyžadují podklad, který dokáže absorbovat vodu, aby mohlo mezi podlahovou krytinou a podkladem vzniknout pevné a spolehlivé spojení. Jestliže k tomu nedojde, přilepené krytiny se později účinkem mechanického pnutí od podlahy pod ní uvolní a oddělí. Jediným způsobem jak zajistit, že podklad bude správně připraven pro pokládání krytiny, je otryskávání.

Ne! Například vlasové praskliny jsou velmi malé, jemné praskliny o hloubce pouze několika milimetrů. Také vlasové trhlinky („mapovité popraskání”) nejsou nebezpečné: tvoří sít mělkých, jemných prasklin na povrchu betonu. Sahají pouze několik centimetrů pod povrch a většinou mají šířku menší než 0,2 mm. Takovéto typy prasklin nejsou všeobecně posuzovány jako technické vady a nevyžadují uzavření pomocným přípravkem. Naproti tomu, separační praskliny mohou mít šířku 0,2 až 2 mm a často probíhají kolmo k povrchu v celém průřezu betonu. Takové praskliny musí být vždy důkladně uzavřeny pomocí vhodného reakčního lepidla či pryskyřice

Předtím, než bude betonový povrch připraven na přímé zakrytí krytinou, musí být obsah vlhkosti maximálně 1,2 až 3,2 procenta CM (podle druhu krytiny). Avšak dosažení této hodnoty může trvat roky. Zkušenosti nicméně ukazují, že nové betonové podlahy v době do 3 až 6 měsíců po položení vyschnou na obsah vlhkosti přibližně 4,5 až 5,5 procenta CM. Po přibližně 6 měsících deformace betonu způsobená roztažností a smrštěním dosáhne stavu, kdy lze poškození podlahové krytiny položené na vrch vyloučit. Podlaháři proto mohou zahájit pokládání dřevěných a dalších typů krytin nejdříve po 3 až 6 měsících. 

 

Avšak před každým pokládáním je třeba vždy určit obsah vlhkosti pomocí gravimetrické metody.

Jestliže obsah vlhkosti v nové betonové podlaze nepřesahuje hodnotu stanovenou výrobcem podlahové krytiny, jsou možné dvě různé konstrukce podlahy:

 

 • Betonová podlaha se očistí otryskáním a zbaví prachu pomocí průmyslového vysavače. Poté se povrch ošetří vhodným epoxidovým penetračním nátěrem a vyhladí pomocí vyrovnávací hmoty. Nakonec se na vrch nalepí podlahová krytina. Například dřevěná krytina se obvykle lepí pomocí vhodného reaktivního lepidla přímo na epoxidový penetrační nátěr.
 • Za předpokladu, že betonový povrch je dostatečně rovný, je možné také položit rozměrově stabilní fóliovou membránu s nopovou spodní stranou. Tato parotěsná membrána se pokládá v pásech po celé ploše místnosti s nopovou stranou směrem dolů. Stejně jako roztok epoxidové pryskyřice, brání tato membrána poškození krytiny zbytkovou nebo kapilárně dopravovanou vlhkostí z betonu. Vlhkost stoupající z betonu se odpařuje do prostoru pod membránou a uniká prostřednictvím okrajových spár a odvětrávaných soklových lišt. Aby tento princip mohl fungovat, je naprosto nezbytné přísně dodržovat doporučení a pokyny k používání vydané výrobci krytin.

Uzávěry pro izolaci proti vlhkosti

Propustnost materiálů je definována dvěma charakteristickými hodnotami: faktorem odporu proti vodním parám (hodnota µ) a ekvivalentní tloušťkou vrstvy vzduchu (hodnota sd). 

 

Podle normy DIN 4108 jsou materiály považovány za parotěsné vůči vodní páře, pokud mají sd-hodnotu vyšší než 1 500 m. Jinými slovy: tento účinek uzávěry (nebo odporu vůči parám) odpovídá vrstvě vzduchu o výšce 1,5 km! Typickými příklady z praxe jsou potěry z litého asfaltu (vysoká hodnota µ ve spojení s vysokou tloušťkou vrstvy) a kovové fólie (extrémně vysoká hodnota µ i při nízké tloušťce vrstvy). Například v případě hliníku je vrstva o tloušťce 0,05 mm již dostatečná na to, aby mohla být považována za parotěsnou, protože hodnota µ je u hliníku mimořádně vysoká.

Epoxidové penetrační nátěry by byly parotěsné pouze tehdy, kdyby se nanášely ve vrstvách o tloušťce několika centimetrů. Avšak při praktickém pokládání podlahy účinkují pouze jako uzávěry proti vlhkosti. Příčinou je omezená hodnota µ v systémech s epoxidovými pryskyřicemi, která je obvykle 80 000 a 100 000 µ. 

 

Příklad: jestliže se bezrozpouštědlový epoxidový penetrační nátěr s předpokládanou hodnotou µ 80 000 nanese ve dvou vrstvách na potěr, výsledná tloušťka vrstvy bude přibližně 0,8 mm. Hodnotu sd ekvivalentní tloušťky vrstvy vzduchu lze nyní vypočítat podle tohoto vzorce:

 

Sd =  µ • d [m]

Při zadání odpovídajících hodnot µ a d:

 

Sd =  80,000 • 0.0008 [m]

bude výsledkem následující hodnota:

 

Sd = 64 m

 

Ve srovnání s potěrem z litého asfaltu s hodnotou sd více než 1 500 m tato hodnota u člověka vyvolává představu ementálu. Ale ve skutečnosti díky epoxidovému povlaku o tloušťce pouze 0,8 mm proniká podkladem 50x menší množství vodních par než například u cementové vyrovnávací hmoty o tloušťce 3 mm. Samozřejmé tato vrstva nemá efekt skutečné bariéry.

Zdánlivě nižší hodnota sd epoxidového penetračního nátěru „blokujícího páry” nemá v praxi žádný záporný účinek, pokud podlahová krytina položená na vrch nemá vyšší účinek uzávěry než penetrační nátěr. Za normálních okolností se „blokované” vodní páry budou uvolňovat rychlostí, kterou může probíhat difúze vrchní krytinou a to tak, že se netvoří často obávané boule a puchýře v pružných podlahových krytinách. Také dřevěné materiály nebudou akumulovat vlhkost. 

Krytina µ-hodnota (přibližná) tloušťka obvyklé vrstvy  Sd-hodnota
Polyolefin 10,000 2 mm 20 m
PVC 20,000 2 mm 40 m
Kaučuk 40,000 2 mm 80 m

 

Výše uvedená tabulka ukazuje, že silná kaučuková krytina se srovnatelně vysokou hodnotou sd je mnohem citlivější než slabá krytina z polyolefinu nebo PVC. Kromě toho: slabá polyolefinová krytina, která má být nainstalována v kuchyni, vyžaduje mnohem nižší účinek uzávěry, než silná, homogenní krytina z PVC určená k použití v komerčních prostorách. Pokud jde o vzorec pro výpočet hodnoty sd, je zřejmé, že heslo „čím více, tím lépe” není pouhým argumentem pro podporu prodeje, ale spíše fyzikální nutností.

Penetrační nátěr

Uzávěry proti zbytkové vlhkosti je třeba vždy nanášet velmi pečlivě, křížem a ve dvou vrstvách. Druhá vrstva musí být nanesena po době stanovené výrobcem, většinou po 24 až 72 hodinách od nanesení první vrstvy, aby se zajistilo dostatečně pevné spojení s první vrstvou. Dbejte na dodržování pokynů výrobce!

Nejbezpečnějším způsobem, jak se tomuto problému vyhnout, je úplné mechanické odstranění těchto starých materiálů frézováním, otryskáváním nebo broušením diamantem. Jestliže toto opatření je příliš časově náročné a pracné, lze starý povrch případně obrousit hrubozrnným smirkovým papírem za následného nanesení jedné vrstvy epoxidového penetračního nátěru. Ten slouží jako určitý druh „plastického filmu“, který odděluje starý podklad od nové konstrukce podlahy.

Jako prostředky pro řešení problémů s podlahami kontaminovanými (PAH = polycyklické aromatické uhlovodíky) jsou obzvláště vhodné dvousložkové epoxidové systémy. PAH jsou více cyklické aromáty, jako např. naftalen, asfalt, pyreny, antracen či fenantren a řada z nich je považována za karcinogeny, látky poškozující v dlouhodobých koncentracích dýchací orgány atd.  S jejich pomocí lze tyto kontaminované podlahy trvale a bezpečně izolovat.

Ne, pokud tyto podklady byly po dlouhou dobu používány jako užitkové povrchy a byly ošetřovány přípravky pro údržbu nebo uzavírání povrchu. V důsledku toho mají často na povrchu film zhoršující přilnavost, který může způsobit, že nanesení penetračního nátěru nebude mít požadovaný efekt. Z tohoto důvodu musí být zbytky látek, jako jsou například tuky, vosky, mastnota nebo ošetřující přípravky, před nanášením penetračního nátěru zcela odstraněny.

Jediným účinným způsobem odstranění tohoto filmu je mechanické odstranění a následně důkladné omytí čistou vodou. Samotné broušení nebývá však dostatečné, protože nános voskovitých polymerů roztaje účinkem tepla vznikajícího při broušení. Požadovaného výsledku se dosáhne pouze chemickým odstraněním pomocí vhodného přípravku. Poté lze pak nanést penetrační nátěr, který vytvoří účinnou přilnavou (adhezní) vrstvu.

Vyrovnávací hmota

V minulosti se cementové samonivelační vyrovnávací hmoty nanášely většinou pomocí hladítka. Dnes se za vhodnější metodu považuje nanášení zubovou stěrkou nebo raklí. Velikosti ozubení čepelí zajišťují jednotnou vrstvu o tloušťce 1 až 2 mm v celé šířce stěrky (například velikost ozubení TKB R2). 

 

Použití zubové stěrky nebo rakle pomáhá zamezit vzniku stop po hladítku, které jsou pro nanášení pomocí hladítka typické. Kvalita povrchu není tak závislá ani na zručnosti podlaháře v daný konkrétní den, ani na úrovni jeho zkušeností. Ve srovnání s tímto způsobem je nanášení pomocí hladítka mnohem složitější a vyžaduje mnohem více zručnosti a zkušeností.

 

Nanášení pomocí zubové stěrky navíc nabízí čistě technické výhody. Vzhledem ke skutečnosti, že vyrovnávací hmota v podstatě protéká „ozubením” stěrky, znovu se promíchává a tím se stává homogennější a optimálně odvzdušněnou.

Cement obsažený ve vyrovnávací hmotě chemicky reaguje se záměsovou vodou. Přitom platí, že čím vyšší je teplota hmoty, tím rychlejší je chemická reakce! Pro praktické použití na staveništi to znamená, že vyrovnávací hmota bude vytvrzovat příliš rychle. Při míchání složek nebudou ještě rozdíly patrné. Avšak později, během nanášení, nebudou složky o vyšší teplotě téci tak snadno jako studenější – i když se jedná o vysoce kvalitní produkty. Typickými důsledky budou viditelné stopy po hladítku a rozdíly v tloušťce vrstvy.

V létě se vozidla pod účinky slunečního záření přirozeně zahřívají. Dopad těchto vysokých teplot na pytle vyrovnávací hmoty uložené uvnitř se nesmí podceňovat. Při vystavení slunečnímu záření teplota palubní desky rychle přesáhne hodnotu 60 °C. Produkty, které budou uloženy v uzavřeném vozidle po delší dobu, se budou nevyhnutelně také zahřívat. V horkých letních dnech se proto doporučuje neponechávat po přepravě pytle ve vozidle.

 

Je pravda, že pro dosažení příznivé teploty míchání lze použít velmi studenou záměsovou vodu. Ale tento „malý trik” má pro vytvoření skutečného chladícího účinku omezenou využitelnost, jak ukazuje hrubý výpočet.

 

Například když se v létě prášek ohřeje na 35 °C a dostane se do kontaktu s vodou o teplotě „pouhých” 16 °C, teplota namíchané hmoty poklesne jen o 4 °C:

 

25 kg prášku x 35 °C + 6.5 kg vody x 16 °C = 31.5 kg hmoty o teplotě x °C

 

                875 + 104

                ---------------   = X              X = přibližně 31 °C

                    31.5

 

Toto jasně ukazuje, že používání studené záměsové vody není v praxi pro ochlazení zahřátých vyrovnávacích hmot dostatečné. Jediným správným postupem je nechat vyhřáté pytle aklimatizovat, například jejich dočasným uložením do chladnějších částí budovy. Jestliže budete na pochybách, co se týče skutečné teploty prášku, stačí ji pouze změřit teploměrem. Za extrémních podmínek – takových, jako existovaly například při stavbě mrakodrapu Burj Khalifa v Dubaji, nejvyšší budovy na světě – bylo dokonce vhodné provádět vyrovnávání podlah v noci, protože v této době je chladněji. Je tedy třeba být obezřetný, protože používání zahřátého produktu může často vést k reklamacím.

Vyrovnávací hmoty, které byly skladovány při teplotách výrazně nižších než 15 °C, reagují mimořádně pomalu. To se ukazuje již při procesu míchání: prášek se v záměsové vodě rozpouští jen pomalu. 

 

Výrobek může obsahovat složky, které například pozitivně ovlivňují tokové vlastnosti nebo výplňovou schopnost. Těmto složkám trvá určitou dobu, než se zcela rozpustí v záměsové vodě. Z tohoto důvodu dnešní vyrovnávací hmoty vyžadují dobu míchání přibližně 2 minuty. Platí následující princip: čím nižší je teplota prášku, tím delší je proces rozpouštění. Jestliže doba míchání bude příliš krátká a produkt bude příliš studený, hmota bude obvykle mít "hrudkovitou" konzistenci. Tedy nebude tak snadno rozlivná, což může mít za následek jasně viditelné stopy po hladítku. 

Přitom přidání „teplé“ záměsové vody tento problém nevyřeší. Příklad: když budeme předpokládat, že došlo k ochlazení prášku na teplotu 10 °C a přidaná záměsová voda bude mít teplotu 30 °C, teplota po smíchání bude pouze 14 °C podle následujícího výpočtu:

 

25 kg prášku x 10 °C + 6.5 kg vody x 30 °C = 31.5 kg hmoty o teplotě  x °C

 

                 250 + 195

                 ---------------   = X              X = přibližně 14 °C

                      31.5

 

Protože proces vytvrzování vyrovnávacích hmot je za nižších teplot značně zpomalen, může dojít k oddělení hmoty. V důsledku toho dojde k prudkému snížení konečné pevnosti hmoty. Aby se zabránilo reklamacím, důrazně se doporučuje zkontrolovat, zda u všech produktů pro pokládání podlahy byla ponechána dostatečná doba na aklimatizaci, a především zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu a dobré klima v místnosti.

Nadměrné množství záměsové vody znehodnocuje jakoukoliv vyrovnávací hmotu, protože narušuje poměr složek, který byl pečlivě stanoven výrobcem. 

 

Jednotlivé složky receptury jsou přesně sladěny. Vyrovnávací hmota obvykle obsahuje různé látky včetně písku o různé zrnitosti, plniv nebo jiného kameniva – často je to více než 10 až 12 složek. Všechny vlastnosti hmoty – jako stabilita a pevnost – jsou výhradně výsledkem jednotné distribuce všech složek během procesu vytvrzování. Vhodné přísady se starají o to, aby větší částice byly v struktuře hmoty stabilní a tím se zajistila požadovaná homogennost. 

 

Avšak při přimíchání příliš velkého množství vody dojde k vážnému narušení pečlivě vyváženého poměru kameniva, pojiva a přísad. V důsledku toho budou těžší částice klesat dolů, zatímco lehčí částice se budou hromadit na povrchu.

 

Často se pak na velkých plochách na povrchu objeví světle šedý nebo bílý film či stopy a nelze dosáhnout jednotné barvy. V závislosti na obsahu polymeru a na množství přebytečné vody se na povrchu mohou vytvářet plastovité filmy, které se z podkladní vrstvy odlupují. 

 

Vyrovnávací hmotu s přebytečným množstvím záměsové vody ve většině případů již nelze spravit. Neexistuje jiná možnost než odstranění této vrstvy. Důrazně doporučujeme nezakrývat vadnou vrstvu jinou vrstvou vyrovnávací hmoty, protože spodní vrstva, kde bylo použito nadměrné množství vody, nebude mí potřebnou pevnost. Vždy bude představovat slabý článek celé konstrukce a bude proto představovat nevyzpytatelné riziko.

 

Samonivelační účinek vyhlazovacích hmot přímo závisí na množství použité záměsové vody. Příliš malé množství vody znatelně sníží rozlivnost hmoty. Výsledkem budou viditelné stopy po hladítku a další povrchové nepravidelnosti. Vyrovnávací hmota vytvrzují podobně jako jiné stavební hmoty a po úplném vytvrzení již není možné nepravidelnosti odstranit – nebo tak lze učinit pouze s vynaložením značného času a úsilí. 

Rozhodující význam pro to, aby vyrovnávací hmota mohla dosáhnout nejlepších výsledků, má nejen správná příprava povrchu mechanickými prostředky, ale také správná volba penetračního nátěru. Obzvláště vysoce savé podklady mohou mít na vyrovnávací hmotu negativní dopad. Jestliže savost podkladu je velmi vysoká, bude čerstvě nanesenou hmotu okamžitě dehydratovat (to znamená extrahovat záměsovou vodu). Voda je ale důležitým faktorem a určuje rozlivnost hmoty. 

 

Dokonce i vyrovnávací hmoty o vysoké kvalitě na těchto podkladech zklamou. Vzhledem k rychlé ztrátě vlhkosti hmota viditelně změní svůj vzhled. Povrch se stane nepravidelným nebo hrbolatým a jeho struktura bude připomínat pomerančovou kůru. Ve většině případů bude samotná vrstva docela silná a stabilní. Bude nicméně nezbytné nanést další vrstvu vyrovnávací hmoty včetně dalšího penetračního nátěru. 

 

Při nanášení vyrovnávacích hmot, u kterých již doba trvanlivosti vypršela, může struktura povrchu vypadat podobně. To je ale způsobeno rušivými vlivy při procesu vytvrzování. Dochází k nim, když části receptury již zreagovaly s vlhkostí ve vzduchu, a nejsou tedy nadále plně funkční.

 

Čistě na základě dat získaných z laboratorních zkoušek, například pevnosti v tlaku a ohybu nebo zkoušky tvrdosti vtlačováním kuličky, bude odpověď ne. Avšak mezi těmito dvěma typy existují rozdíly, co se týká chování při schnutí a smršťování.

 

Při nanášení v silných vrstvách schnou vyrovnávací hmoty na bázi sádry pomaleji než jejich protějšky vycházející z cementu. Ale až do tloušťky vrstvy přibližně 3 mm neexistuje mezi standardními vyrovnávacími hmotami žádný významný časový rozdíl. 

 

Cementové vyrovnávací hmoty jsou normálně náchylné k nízkému, ale nevyhnutelnému smršťování. Podklady jako potěry z litého asfaltu, které jsou citlivé vůči smršťování, mohou při nanesení na vyrovnávací hmotu v silné vrstvě utrpět poškození. Tloušťka vrstvy musí proto být omezena podle pokynů výrobce na maximálně 5 mm. Naproti tomu hmoty založené na sádře mají spíše sklon k bobtnání, což ale v podstatě nemá na podklad dopad. Tyto hmoty proto nabízejí výhody – nejen na litém asfaltu, ale také na suchých konstrukcích.

Vyrovnávací hmoty musí být nanášeny ve vrstvách o minimální tloušťce 1 mm, aby byly odolné vůči provozu pojezdových koleček (např. u kancelářských židlí). Platí, že čím je vrstva slabší, tím bude negativní efekt vysoce savého podkladu větší. A navíc pokud je vrstva hmoty příliš slabá, není dostatečně rozlivná. Z tohoto důvodu je vždy třeba dodržovat minimální tloušťku vrstvy. Například v případě pružné podlahové krytiny je minimální tloušťka vrstvy 2 mm. Při nanášení hmoty o nižší tloušťce je dosažení opravdu hladkých povrchů velmi obtížné – dokonce i s pomocí té nejlepší vyrovnávací hmoty. Zkušenosti ukazují, že výsledky práce budou vždy diskutabilní.

 

Vrstva o nedostatečné tloušťce má i další nevýhody. Jestliže se vyrovnávací hmota nanese na nesavý podklad – například na potěr z litého asfaltu – v menší tloušťce než doporučené 2 mm (lepší jsou 3 mm), vrstva nebude mít dostatečnou kapacitu pro absorbování vody uvolňované z disperzního lepidla nanášeného následně na tuto vyrovnávací hmotu. Toto je důležitý aspekt, protože vyrovnávací hmota působí jako určitý "tlumič" vlhkosti. Možný důsledek: mimořádné problémy, například vytváření nerovností při pozdějším lepení parotěsné podlahové krytiny na vrch.

Dokonce i na savých podkladech může příliš slabá vrstva vyrovnávací hmoty zvýšit riziko reklamací. Slabá vrstva vysychá mnohem rychleji –  a může se tak stát ještě před začátkem chemické reakce mezi cementem a vodou. Během procesu schnutí dochází k úbytku velkého množství vody, takže již nadále nebude k dispozici dostatek vody, aby cement mohl úplně hydratovat. Vzhledem k tomuto předčasnému vytvrzení se hmota stane nestabilní a nakonec se rozpadne zpět na prášek.

Zkušenosti ukazují, že tloušťka vrstvy stanovená předem výrobci vyrovnávací hmoty se nesmí významně překračovat. V opačném případě dojde k vážným následkům. Ze tří důvodů:

 

a) Hmota sedimentuje, což znamená, že reaguje tak, jako kdyby byla smíchána s příliš velkým množstvím vody. Lehké a těžké složky receptury nebudou rovnoměrně rozloženy. Těžší částice budou klesat ke spodní straně, zatímco lehčí částice se budou vznášet na povrchu. To nakonec povede ke ztrátě pevnosti. 

 

b) Cementové vyrovnávací hmoty mají vždy sklony k nízkému pnutí vyvolanému smršťováním. Čím vyšší je tloušťka vrstvy, tím ale vyšší budou pnutí vyvolaná smršťováním. Při překročení maximální tloušťky vrstvy stanovené výrobcem budou uvedeny do pohybu nepředvídatelné síly. Následně vzniknou praskliny – nejen pouze v samotné hmotě, ale v horším případě také v podkladu

 

c)  Proces schnutí se vymkne kontrole. Cementové hmoty normálně schnou bez komplikací, nezávisle na klimatu místnosti. Avšak když se provede nanesení ve velmi silných vrstvách, může trvat relativně dlouhou dobu, než bude vyrovnávací hmota připravena na pokládání krytiny. Přesný čas nelze s jistotou uvést. V případě vyrovnávacích hmot na bázi sádry se doba schnutí značně prodlužuje již od tloušťky 3 mm. Vrstvy o ještě vyšší tloušťce pak mohou schnout až několik týdnů.

Odpověď je vcelku jednoduchá. Ačkoliv mají stejné vlastnosti jako další vyrovnávací hmoty, nové produkty, které se vyznačují složením s nízkým obsahem prachu, poskytují další výhody: zdravější pracoviště pro uživatele a čistší staveniště. Normálně je při míchání vyrovnávacích hmot - ať již ručně nebo při dodávce do míchacího čerpadla - výsledné zatížení prachem tak vysoké, že je třeba používat masku chránící proti prachu.

 

Ačkoliv se tato bezpečnostní opatření při praktické práci podnikají bohužel zřídka, jsou nicméně povinná a předepsaná obchodními sdruženími. Studie prováděné Stavebním sdružením v Německu ukázaly, že při používání vyrovnávacích hmot s nízkým obsahem prachu není nutné používat masky chránící proti prachu, protože emise jemného prachu jsou u těchto výrobků sníženy až o 90 procent. To platí jak pro proces ručního, tak strojního míchání.

 

Vyrovnávací hmoty s nízkým obsahem prachu lze také používat při práci v citlivých prostředích. Například v čerstvě vytapetovaných místnostech. Odpadají časově náročná a pracná ochranná opatření jako instalace přepážek proti prachu nebo obalení oblastí do ochranné fólie.

O nesedimentujících vyrovnávacích hmotách (např. Ceresit RS 88) se obvykle uvádí, že snadno a rychle vyplňují malé vady v potěru (například trhliny nebo otvory způsobené odebráním vzorků pro měření CM). Navíc je lze používat pro vytváření šikmých ploch jako přechody mezi oblastmi o různé výšce. V těchto případech je však třeba, aby byl podklad nosný a pevný.  Tloušťka vrstvy stanovená výrobcem se týká pouze takových aplikací. 

 

Tyto vyrovnávací hmoty velmi rychle vytvrzují a ztvrdnou přibližně již po pouhé půlhodině. Zrychlené vytvrzování způsobuje jasně patrné vytváření tepla. Jestliže smícháte celý obsah pytle s vodou a ponecháte jej v míchací nádobě, mohli byste na tvrdnoucím povrchu usmažit vajíčko.

 

Vytváření tepla je doprovázeno zvýšením vnitřních pnutí. To je také důvodem, proč by se tyto hmoty neměly nanášet v silných vrstvách na velkou plochu. V opačném případě výsledné vysoké teploty způsobí tak vysoká pnutí, že v podstatě vyvolají prasknutí povrchu.

 

Abychom to shrnuli, je pravda, že nesedimentující vyrovnávací hmoty lze používat pro vyplňování velkých povrchových vad v pojených potěrech, ale ne u potěrů položených na separační vrstvě nebo na plovoucích potěrech. Nesedimentující vyrovnávací hmoty vždy vyžadují pevnou adhezi s podkladem. Velké vady v povrchu potěru mohou být lépe opravovány pomocí speciálních rychleschnoucích potěrů.  

 

Informace o oblastech používání nesedimentujících vyrovnávacích hmot naleznete v technických listech výrobků. Budete-li na pochybách, doporučuje se kontaktovat výrobce příslušného produktu.

Silné vrstvy vyrovnávací hmoty vždy vyžadují vhodné produkty. Většina standardních vyrovnávacích hmot pokrývá rozsah pouze do 10 mm. Někteří výrobci prostřednictvím přidávání písku své vyrovnávací hmoty upravují tak, aby byly vhodné pro nanášení v silnějších vrstvách. Avšak vzhledem k možnostem složení, obzvláště pokud se týká obsahu pojiva, je množství písku, které lze přidat, omezeno. 

 

Jestliže jsou vyžadovány vrstvy o ještě vyšší tloušťce, jsou k dispozici speciální silnovrstvé vyrovnávací hmoty. Lze je používat pro vytváření vrstev o maximální tloušťce 40 až 60 mm. Tyto vyrovnávací hmoty byly speciálně vyvinuty pro tento účel a obsahují také hrubší písky. To brání ve vysokých pnutích způsobených smršťováním a současně mají určitý chladicí účinek na teplo vytvářené chemickou reakcí. 

 

Vždy je třeba dbát na to, aby podklad byl vhodný pro nanášení silnovrstvé vyrovnávací hmoty. To znamená, že musí být dostatečně stabilní, nosný a správně připraven. Při nanášení vyrovnávacích hmot ve vrstvách > 5 mm na podklady citlivé vůči vlhkosti, jako jsou anhydritové nebo xylolitové potěry, se doporučuje nanesení bezvodého epoxidového penetračního nátěru, který podklad chrání proti záměsové vodě obsažené ve vrstvě vyrovnávací hmoty. Kromě stability podkladu je proto také velmi důležité používat vhodný penetrační nátěr. 

Pro suché podlahové systémy platí zvláštní pravidla. Kromě jejich citlivosti vůči vlhkosti mohou hrát důležitou roli také statické aspekty – obzvláště v případě plovoucích konstrukcí. V těchto případech je nevyhnutelné získat technické doporučení od výrobce vyrovnávací hmoty.

Rychleschnoucí vyrovnávací hmoty jsou rychlým řešením při práci pod tlakem předávacích lhůt, obzvláště na velkých stavbách. Avšak je třeba pamatovat na to, že rychleschnoucí hmoty – stejně jako „normální” produkty – také vyžadují minimálně 1 až 2 hodiny, než budou pochozí. 

 

Jejich hlavní výhodou je zkrácení času, po kterém je vyrovnávací hmota připravená na pokládání krytiny. Po relativně krátké době schnutí 1 až 3 hodiny (podle složení) budou připraveny na pokládání podlahové krytiny. Pamatujte na to, že pro lepení dřevěné krytiny platí většinou odlišné časy. Proto je vždy nezbytné dodržovat pokyny výrobce uvedené v technických listech. Tyto krátké doby schnutí mohou být samozřejmě dosahovány pouze za optimálních klimatických podmínek. Úspěšné nanášení těchto vyrovnávacích hmot proto závisí plně na okolních podmínkách.

 

Pro minerální vyrovnávací hmoty zhruba platí, že přibližně 50 % záměsové vody se váže chemicky, zatímco druhá polovina se musí odpařit. Stejné pravidlo platí i pro rychleschnoucí vyrovnávací hmoty, i když jejich chemická reakce probíhá mnohem rychleji. Ale jestliže relativní vlhkost v místnosti je 80 %, nebudou připraveny na pokládání podlahové krytiny dříve než standardní vyrovnávací hmoty. Za těchto podmínek se přebytečná voda může odpařovat pouze velmi pomalu.

 

Aby se dosáhlo rychlého vyschnutí, je třeba dbát na zajištění dostatečné cirkulace vzduchu, ale také přiměřených úrovní teploty vzduchu a vlhkosti. Odpařující se voda musí být z místnosti odstraňována; jinak úroveň vlhkosti vzduchu opět stoupne. Při zohlednění těchto několika důležitých aspektů můžete plně využít výhod, které nabízejí rychleschnoucí vyrovnávací hmoty.

 

K tomuto obvykle dochází, když podklady nejsou před instalací nové podlahové krytiny očištěny. Keramická dlažba se v průběhu používání ošetřuje čisticími a ošetřovacími přípravky. Tyto přípravky zanechávají na keramickém povrchu obtížně odstranitelný film, který působí jako separační vrstva a brání ve spolehlivé adhezi mezi dlažbou, penetračním nátěrem a vyrovnávací hmotou. 

Při nanášení rychle se vytvrzujících vyrovnávacích hmot vytváří chemická reakce mezi cementem a vodou teplo. Toto teplo vyvolává během procesu vytvrzování pnutí – napětí, která mohou vést k praskání a kroucení se, jestliže je hmota nanesena ve velmi silných vrstvách nebo na velké plochy. Proč? Protože nejsou určeny pro tyto způsoby používání. Výhradním účelem "nesedimentujících" vyrovnávacích hmot je vyplňování otvorů (opravy vad) nebo přemosťování výškových rozdílů pomocí šikmých ploch. 

K tomuto jevu dochází, když teplota vzduchu v místnosti, kde se nanášela vyrovnávací hmota, dosáhne rosného bodu a bude docházet ke kondenzaci. K tomuto jevu může docházet například v létě, když se teplý venkovní vzduch, který je nasycen vodou (například 30 °C, relativní vlhkost 75 %) dostane do mnohem chladnějších místností uvnitř (betonová budova, 18 °C). Vodní pára obsažená v teplém vzduchu kondenzuje na kapalinu a to i na povrchu podlahy. V důsledku toho se vrstva vyrovnávací hmoty stane opět vlhkou. 

Rozhodně ne! "Nesedimentující" vyrovnávací hmoty obsahují urychlovač, aby se zajistilo rychlé vytvrzení. Proces vytvrzování je doprovázen značným vzestupem teploty. Proto se lze řídit podle následující zásady: čím silnější je vrstva a čím větší je plocha, tím vyšší je teplota hmoty. Vytvářené teplo může vést k enormním pnutím pro podklad. Proto se doporučuje postupovat opatrně! "Nesedimentující" vyrovnávací hmoty nejsou v žádném případě určeny pro nanášení v celé ploše nebo pro používání jako náhrada potěru.

Lepidla

Dlouhá doba odvětrání může mít různé důvody:

 

 • Nízká nasákavost podkladu

Při nanesení na nesavé nebo pouze lehce savé podklady může být voda obsažená v lepidle uvolňována pouze do okolního vzduchu. Z tohoto důvodu jsou optimální klimatické podmínky základním požadavkem, na který je třeba brát na zřetel. Doby zavadnutí lepidla a vytvrzování budou ale každopádně u nesavých nebo slabě savých podkladů znatelně delší. Z tohoto důvodu se doporučuje před nanášením lepidla nanést vyrovnávací vrstvu o tloušťce minimálně 2 mm. Vyrovnávací hmota vytváří savý povrch a zajišťuje, že proces zavadnutí může probíhat bez zdržení.

 

 • Velmi vysoká vlhkost vzduchu a/nebo velmi nízká teplota

Za těchto podmínek je vhodné určit přesnou vlhkost vzduchu a teplotu podlahy. V případě potřeby se místnost musí vytápět. Při práci pod časovým tlakem je třeba v místnostech používat vysoušeče.

 

 • Nedochází k cirkulaci vzduchu

V tomto případě pomáhá již samotné otevření oken a dveří. Výsledný pohyb vzduchu dopravuje vodu odpařující se z disperzního lepidla z místnosti a současně umožňuje vstup čerstvého vzduchu. 

 

 • Téměř vzduchotěsná podlahová krytina 

Pomocí malého testu lze zkontrolovat, zda krytina skutečně propouští vzduch. Odeberte vzorek zvolené podlahové krytiny a pokuste se ústy foukat vzduch přes rubovou stranu. Jestliže se ukáže, že podlahová krytina je vzduchotěsná, podklad se musí pokrýt vrstvou vyrovnávací hmoty. Je nicméně vhodné počítat s delší dobu odvětrání.

Otevřená doba je časový úsek, kdy je třeba na odvětrané lepidlo položit a přilepit podlahovou krytinu. Sledování této doby je mimořádně důležité; v opačném případě nelze dosáhnout spolehlivého a pevného přilepení. Otevřená doba se liší dle technologie lepidla.  

 

Například lepidla určená pro lepení podlahových krytin PVC mají značně delší dobu odvětrávání, než je možné dosáhnout u lepidel na dřevěné krytiny. Také disperzní a reakční lepidla se v tomto ohledu značně liší.

 

V praxi je velmi důležitý vzájemný vztah mezi otevřenou dobou odvětrávání a klimatem v místnosti. Dobu odvětrání a také otevřenou dobu prudce zkracuje vysoká teplota a velmi suchý vzduch. Jestliže se podlahová krytina položí po uplynutí otevřené doby, existuje vysoké riziko reklamací.

Doba zpracovatelnosti představuje dobu, po kterou lze pracovat s vícesložkovými reakčními pryskyřicemi (lepidel a vyrovnávacích hmot). Je to doba, po kterou dvě vzájemně reaktivní chemikálie zůstávají po smíchání použitelné. Tato doba závisí na teplotě použitého materiálu. Teplé reakční pryskyřice reagují mnohem rychleji než materiály, které byly uloženy v chladném prostředí. Z tohoto důvodu je doba zpracovatelnosti uvedená v technických listech vždy vztažena ke klimatickým podmínkám. 

Disperzní lepidla jsou vhodná pro používání na vyrovnaných, savých podkladech. Tyto podklady dokáží absorbovat vodu obsaženou v lepidle, která po instalaci vrchní krytiny zůstává v konstrukci. Když se materiál krytiny přitlačí pomocí válce, housenky lepidla se zploští tak, že vznikne velmi slabý, ale vysoce účinný adhezivní film. Zbytková voda obsažená v lepidle je absorbována vyrovnávací hmotou a potěrem pod ní. Všechna disperzní lepidla se vytvrzují odpařováním. 

Pro tento způsob používání jsou správnou volbou oboustranné lepicí pásky a lepidla citlivá na tlak (suchá adheze). Stejně jako disperzní lepidla se nanášejí na podklad. Po úplném vyschnutí mají vysoce lepivý povrch – na rozdíl od "mokrých" lepidel. Suchá lepidla se používají většinou pro lepení podlahových krytin z PVC a CV. Navíc lze pomocí těchto lepidel bezpečně lepit také takové typy podlahových krytin, jako kaučuk, PUR a polyolefiny. Pro tyto materiály se však musí použít metoda kontaktního lepení.

Na rozdíl od klasického mokrého lepení se lepidlo nanáší nejen na podklad, ale také na spodní stranu podlahové krytiny. Jakmile obě vrstvy lepidla zcela zaschnou, lze krytinu připevnit na podklad. Ihned po spojení těchto dvou vrstev lepidla vznikne pevná adheze. Pevnost spojení je v tomto případě vysoká. 

Lepidla na dřevěné podlahy

Ano, ale pouze ve velmi omezeném rozsahu a pouze při používání „tvrdě elastických” reakčních lepidel. Profesionální podlaháři by si měli ale položit otázku, zda to má z hlediska nákladů smysl.

Ne! Obzvláště vlhkost obsažená v disperzních lepidlech způsobuje bobtnání starých vrstev a jejich částečné rozpouštění, čímž se otevírá prostor pro problémy s vlhkostí. Naproti tomu, tvrdě elastická lepidla se vyznačují dobrou počáteční lepivostí. Ale protože plně přenášejí pohyby a pnutí samotné dřevěné krytiny na podklad, dochází v budoucnu nevyhnutelně k poškození. Zpočátku by se mohlo zdát, že měkce elastická lepidla jsou vhodným řešením a dokážou vytvořit spolehlivé spojení mezi dřevěnou krytinou a podkladem, ale později – někdy už i jeden až tři roky po instalaci – se objeví klasické příznaky poškození, jako je odtržení, křehnutí a neslučitelnost.

Odpověď je ano i ne.  Co se týká schopnosti lepit dřevěnou krytinu, lze na tuto otázku teoreticky odpovědět ano. Přinejmenším jednosložková a dvousložková PUR lepidla lze nanášet pod všechny druhy dřeva – ale pouze teoreticky. Praktické zkušenosti ukazují, že je třeba zvolit správné lepidla v závislosti na různých podmínkách pokládky, jako je například velikost palubek, typ dřeva, struktura parket (vícevrstvá nebo tvrdé dřevo), a především na stavu podkladu. 

Ano, ale pouze při používání reakčních lepidel. Jedinou výjimkou jsou potěry z litého asfaltu. Ačkoliv se jedná o nesavé podklady, jsou citlivé na produkty obsahující změkčovadla. Z tohoto důvodu by se zde elastická lepidla neměla používat pro přímé lepení.

Ano, avšak doporučuje se volit druhy dřeva, které nejsou příliš citlivé na vlhkost a mají vhodný formát – v ideálním případě vícevrstvé parkety. Tato krytina by se potom měla lepit pomocí měkce elastického lepidla na bázi reakční pryskyřice. Velmi důležité: zkontrolujte, zda lze v objektu udržovat příznivé klimatické podmínky, a to nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě.

Ne, pokud jsou dodržována všeobecně uznávaná pravidla oboru, norma ČSN 492120 a pokyny výrobce k používání (to platí pro produkty pro instalaci podlah a dřevěné podlahové krytiny). Avšak doporučuje se zvolit typ dřevěné krytiny, která není příliš citlivá na změny vlhkosti.

Ano, ale pouze na dvouvrstvé a trojvrstvé parkety spojené na pero a drážku. Dbejte na dodržování pokynů k použití od výrobce lepidla a podložek. Tlumicí podložky pomáhají snižovat smykové síly dřevěné krytiny působící na podklad. Současně jsou vhodné pro použití jako izolace kročejového hluku. Je však třeba počítat s tím, že nelze přesně odhadnout snížení kročejového hluku při použití podložky.

Dřevěná krytina má sklon k vyboulení nebo bobtnání kvůli účinku vody absorbované například z disperzního lepidla. Prvních 5 milimetrů spodní strany parkety (dřevěného dílce) je přímo vystaveno vodě. Při pokládání například slabé dřevěné krytiny s vrstvou tvrdého dřeva pouze 10 mm bude zbývající vrstva suchého dřeva pro ochranu krytiny proti vyboulení mít tloušťku pouze 5 mm. Naproti tomu, masivní parkety o tloušťce 22 mm nabízejí dostatečnou vrstvu dřeva o tloušťce 17 mm odolnou proti deformaci. Jestliže si chcete vyzkoušet enormní síly působící na dřevo, pokuste se ohnout dřevěné desky o tloušťce 5 nebo 17 mm v ruce.

Toto je široce rozšířený omyl. Porovnání vývoje smykové pevnosti v tahu u lepidel na dřevěné krytiny ukazuje zcela odlišný obrázek. Rozhodujícím faktorem pro dělení na pomalu a rychle se vytvrzující lepidla na dřevěné krytiny je doba, kdy dosáhnou stanovené smykové pevnosti, která je minimálně 3,5 N/mm² pro tvrdá lepidla a 0,5 N/mm² pro měkká lepidla.

 

Téměř všechny typy lepidel vytvrdnou v časovém okně 24 hodin. Syntetická lepidla a tvrdě elastická, jednosložková PUR lepidla na dřevěné krytiny vykazují podobný proces vytvrzování. To ukazuje, že rozpouštědla se nedokáží za 24 hodin úplně odpařit.

Ne, protože to představuje vysoké riziko a může vést k vážným problémům pro pevnost lepeného spoje (výsledkem mohou být například dutiny). Jestliže se disperzní a syntetická lepidla použijí pro opravné práce, bude pod dřevěnou podlahovou krytinou přítomno značně větší množství vody nebo rozpouštědla. V důsledku toho bude mít dřevěná podlahová krytina v některých oblastech větší sklon k bobtnání.

 

Také může dojít k tomu, že zuby naneseného lepidla nebudou dostatečně vysoké k tomu, aby zajistily dostatečné smáčení spodní strany desky (nedostatečný přenos lepidla). To znamená, že deska bude v některých částech nepřilepená nebo volná –  což představuje slabé místo v konstrukci celé podlahy.

 

Při chůzi v těchto oblastech se deska podlahové krytiny pod zatížením prohne a dřevo se v podstatě přitlačí na vrstvu lepidla. Jakmile tlak ustane, dřevěný prvek se odpruží zpět do své původní polohy a způsobí horizontální roztržení vrstvy lepidla. Brzy bude prostor pod deskou vypadat jako „stalaktitová jeskyně” a deska již nebude pevně zajištěna. Po úplném vytvrzení lepidla bude možné z prostoru pod krytinou vždy při chůzi po podlaze slyšet charakteristické praskání – jasný ukazatel toho, že spojení bylo zničeno. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme nevyplňovat otvory lepidlem na dřevěné krytiny.

Typy podlahových krytin

Může pomoci jednoduchý test: vezměte kousek papíru, zahřejte konec zapalovačem, přitlačte tento horký konec na krytinu a po 1 až 2 sekundách jej odstraňte. Může se stát jedna z následujících věci:

 

 •  Na konci útržku papíru se vytvoří malé vlákna. Otvor, kde se konec papíru dotkl materiálu krytiny, vykazuje lehce zvednutý okraj. Oba příznaky ukazují na   krytinu z PVC.
 • Při přitlačení horkého kousku papíru na krytinu bude patrný typický zápach gumy. To ukazuje na kaučukovou podlahovou krytinu. 
 • Jestliže bude přítomen silný zápach spáleniny a také budou vidět stopy po hoření, ukazuje to na krytinu z linolea.

Viditelné zbytkové stopy ozubení

Tato viditelná ozubení mohou být způsobena následujícími faktory:

 

 • Byla použita zubová stěrka s chybnou velikostí ozubení (příliš hrubé nebo velké). V důsledku toho se nanáší nadměrné množství lepidla, které vytváří vystouplou, viditelnou vrstvu.
 • Vzhledem k příliš dlouhé době zavadnutí (kontaktní lepení) lepidlo již vytvořilo tvrdě elastické hřbety a ty se při vystavení bodovému zatížení rozdrtí.
 • Protože podlahová krytina nebyla přitlačena pomocí válce dostatečně dlouho a dostatečným tlakem, bude pouze ležet na vrchu hřbetů lepidla. Při pozdějším vystavení zatížení se hřbety rozdrtí a zploští.
 • Jestliže je plocha, kde se části nábytku (židle, stoly atd.) dotýkají podlahy, příliš malá, vyvolá to extrémní bodová zatížení a povede to ke vzniku trvale viditelného ozubení. Čím menší je plocha povrchu a čím vyšší je působící zatížení, tím vyšší je možnost vzniku viditelného ozubení.

Výtváření puchýřů

Toto riziko vždy existuje při instalaci těchto typů krytin na nesavé podklady. Spodní strana kaučukové i polyolefinové krytiny může být optimálně smáčena pouze při jejím položení do čerstvě nanesené vrstvy lepidla. Ale voda obsažená v lepidle se pak obvykle zachytí mezi nesavým podkladem a parotěsnou krytinou.

Důvěřujte systémovým řešením

Řada dobrých důvodů, proč se spoléhat na systémové řešení

 

Funkčnost systému jako celku

Systémy Ceresit se skládají výhradně ze vzájemně se doplňujících výrobků, které byly před uvedením na trh testovány z hlediska vzájemné kompatibility, což zajišťuje funkčnost systému jako celku.

 

Symbiotický vztah produktů v rámci systému

Dlouho před tím, než se výrobky značky Ceresit objeví na trhu, se důkladně testuje jejich kompatibilita, vzájemné působení a funkčnost – nejprve v laboratoři a později v praktických zkouškách. V této vývojové fázi – tedy ještě než se výrobek dostane na trh -  se eliminuje jakýkoliv nesoulad a je vytvořeno doporučení ohledně systému jako celku.

 

Systémové řešení s osvědčenými složkami

Při kombinování výrobků od různých výrobců mezi nimi může poměrně často dojít k nežádoucím interakcím – například mezi vyrovnávací hmotou a lepidlem či zbytky starého lepidla. Mnohdy se rovněž stává, že vyrovnávací hmoty mají horší přilnavost k základním nátěrům (penetracím) od konkurenčních výrobců. Pokud ovšem použijete výrobky, které společně tvoří systém, těchto problémů se vyvarujete. Pro systémová řešení jsou totiž voleny pouze složky, resp. produkty, zaručující vzájemně dokonalé spojení a kompatibilitu s podkladem. Díky tomu se vyhnete pozdějším nepříjemným překvapením.

 

Informace z technických listů platí pouze v případě použití výrobků v rámci systémového řešení

Kombinování výrobků od různých výrobců může nepříznivě ovlivnit průběh chemické reakce nutné ke správné funkci produktů. Když například na stejné ploše použijete vyrovnávací hmoty dvou různých výrobců, je jasné, že informace uvedené v technickém listu nebudou platné pro celý povrch. Po nanesení bude nasákavost povrchu vyrovnávací hmoty u každé jiná. Rovněž je velmi pravděpodobné, že použité lepidlo bude v některých místech reagovat odlišně. Zapamatujte si proto následující pravidlo: Veškeré informace uvedené v technických listech platí pouze v případě, že výrobek je použit v rámci systému.

 

V případě míchání výrobků nenese výrobce odpovědnost za výsledek

Míchání různých vyrovnávacích hmot, jako například základní vyrovnávací hmoty s opravnou nebo výplňovou hmotou, je v rozporu s pokyny výrobce. Výrobce nemůže nést žádnou odpovědnost, protože takovéto mísení je riskantní a může mít za následek nekontrolovatelné reakce nebo i jiné vedlejší účinky. Riziko se dále zvyšuje, zkombinují-li se výrobky od různých výrobců.

 

Systémová řešení zaručují dlouhou životnost

Podlahy vybudované pomocí moderních systémových řešení mají dlouhou životnost. S využitím těchto systémů a jejich předchůdců byly položeny milióny metrů čtverečních podlah, což představuje obrovské penzum postupně nabytých zkušeností. U podlah vybudovaných za použití kombinací výrobků ovšem žádné takové empirické údaje neexistují, a proto je velmi těžké jakkoliv předvídat jejich životnost.

 

Jediný kontakt v případě škody

Vznikne-li škoda, hledá se, kdo je za ni odpovědný. Pokud se zhotovitel rozhodl pracovat se systémem výrobků, které pocházejí z jediného zdroje, pak je to jednoduché – obrátí se na výrobce systému. Pakliže ovšem byly použity výrobky od různých výrobců, je situace mnohem složitější. Například výrobce samonivelační vyrovnávací hmoty bude vždy tvrdit, že nedoporučil použití určitého lepidla, a podobně i výrobce lepidla bude říkat, že nemůže nést odpovědnost za výběr vyrovnávací hmoty.

 

Vyřízení reklamace bez zbytečných problémů

V případě reklamace technici značky Ceresit podrobně prověří možnou příčinu selhání systému a poté se záležitost řeší přímo mezi výrobcem a zhotovitelem podlahy. Jestliže ovšem byly použity výrobky jiných firem, je situace mnohem složitější. K takovému sporu je nutné často přizvat kvalifikovaného znalce. Pro zákazníka se jedná o časově náročné řešení, které může jeho projekt prodloužit a prodražit.

 

Doporučené složení podlah přináší vyšší jistotu

S ohledem na následnou odpovědnost mohou výrobci poskytovat rady a doporučení týkající se ideálního složení podlahy pouze tehdy, jsou-li při výstavbě použity jejich v produkty v rámci doporučeného systémového řešení. Důvod je zřejmý: chování výrobků, které nejsou součástí systému, není testováno. A právě tato doporučení dávají zhotoviteli podlah určitou jistotu navíc.

 

Záruky platí pouze pro výrobky patřící do systému

Výrobci mohou samozřejmě poskytovat záruky pouze na své výrobky a na podlahy položené výlučně s pomocí jejich systémů. Pokud se tedy zhotovitel rozhodne pracovat se systémovým řešením, které je kryté zárukou výrobce, dostane se mu maximální možné ochrany pro případ škody.

 

Odborná sdružení doporučují použití produktových systémů

Na konferencích např. německých obchodních sdružení se opakovaně mluví o výhodách, jež přinášejí systémová řešení s bezpečnostními rezervami, oproti vyššímu riziku spojenému s používáním nesystémových produktů. Německá sdružení se výrazně zasazují za používání produktových systémů.

 

Ve výběrových řízeních se stále častěji volá po používání systémových řešení

Zadavatelé stavebních zakázek dnes stále častěji požadují, aby se podlahy budovaly s využitím systémových řešení. Důvod je jednoduchý: v případě vzniku škody se v minulosti žádný výrobce necítil odpovědný, pokud byl současně použit výrobek konkurenční firmy.

 

Zadávací dokumentace je smluvně závazná

Pokud zhotovitel podlah nesplní požadavky ohledně systému uvedené v zadávací dokumentaci, může být penalizován za porušení podmínek zakázky. V mnoha případech to má jediný následek: celá podlaha se musí kompletně předělat. Zadavatel může navíc vymáhat úhradu vzniklých škod.

 

Doporučení ohledně používání systémů: výhradně u značkových výrobků

V technických listech výrobci podlahových materiálů často uvádějí doporučení pro pokládku, která se týkají například lepidel vhodných pro určitý typ podlahové krytiny. Zmiňované kombinace výrobků byly testovány a jsou ověřené v praxi. Tato doporučení se ovšem vztahují pouze na značkové výrobky, nikoliv na tzv. privátní značky.

 

Certifikované systémy

Speciální případy, například pokládka podlah na palubách lodí nebo podlahy, které musejí splňovat zvláštní požadavky na požární bezpečnost, vyžadují speciální řešení. Ta jsou testována a certifikována jako kompletní systémy. Pokud se skutečná skladba podlahy liší od schváleného systému byť jen v jediném výrobku, ochrana zajišťovaná certifikátem je neplatná a za případné škody způsobené porušením smlouvy nese odpovědnost zhotovitel.

 

Systémová řešení splňují požadavky „ekologických budov“

Má-li budova získat certifikaci „udržitelné stavby“, je třeba doložit údaje o emisích vzniklých při výrobě použitých stavebních materiálů, což se samozřejmě týká i podlahové stavební chemie. Podle klasifikačního systému EMICODE GEV je velká část výrobků systémových řešení Ceresit certifikována jako „nízkoemisní“ (EC1PLUS, EC 1), což výrazným způsobem přispívají k udržitelnosti staveb.

 

Každá podlaha vybudovaná s pomocí systémových řešení posiluje věrnost zákazníka

Používání systémových řešení a zaměření pouze na výrobky od stejného výrobce snižuje pravděpodobnost vzniku problémů a tím zhotoviteli pomáhá předcházet požadavkům na náhrady škod. Každá podlaha vybudovaná s pomocí výrobků v rámci systémového řešení je skvělou cestou k posílení věrnosti zákazníka.

 

Kompletní využití bezpečnostních rezerv

Pokud se zhotovitel – navzdory svým znalostem v oblasti výrobků a systémů – domnívá, že potřebuje pomoci se složitou situací nebo konkrétním použitím v praxi, může se opřít o technické poradce značky Ceresit a bezpečně tak využít kompletní potenciál celého systému. Odborní poradci značky Ceresit jsou školeni v poskytování užitečných rad nad rámec obecných informací obsažených v technických listech a dokážou zohlednit specifické podmínky konkrétní stavby. Jsou si dobře vědomi, kde mají systémová řešení své limity.

 

Systémová řešení odpouštějí chyby – ale jen do určité míry

Nejčastější příčinou reklamací je chybné řemeslné zpracování. Díky svým bezpečnostním rezervám jsou systémová řešení do určité míry schopné tolerovat drobné chyby, zatímco nesystémové podlahy mají spíše tendenci chyby znásobovat.

Výrobky značky Ceresit se opírají o nejnovější analytické technologie

Ceresit má k dispozici rozsáhlé chemicko-technologické znalosti společnosti Henkel a může využívat nejen její výzkumná a vývojová centra, ale i analytické nástroje. Henkel významně investuje do nejmodernějšího testovacího vybavení, s jehož pomocí lze například velmi rychle zjistit, jak mezi sebou vzájemně působí podlahové materiály a lepidla.

 

Podlahové materiály a lepidla jsou plně kompatibilní

Ceresit pečlivě testuje vzorky používaných podlahových materiálů z hlediska jejich slučitelnosti s produktovými systémy. Je-li poté lepidlo doporučeno pro použití s určitým typem podlahového materiálu, můžete si být jisti, že se v praxi osvědčilo.

 

Úzká spolupráce mezi vývojáři značky Ceresit a výrobci podlahových materiálů

Vývojoví pracovníci značky Ceresit pracují ruku v ruce s výrobci podlahových krytin. Dlouho před tím, než se na trhu objeví nový typ materiálu, dostane společnost Henkel k otestování jeho prototypy. Díky této těsné spolupráci jsou na trhu včas vhodná lepidla – z čehož pak těží obě strany.

Občas se stává, že je nutné podlahový materiál po uvedení na trh upravit, aby se zajistila pohodlná pokládka bez časově náročných dokončovacích prací. Takové dodatečné úpravy často iniciují technici značky Ceresit – ti pečlivě kontrolují, zda je lepidlo vhodné pro podlahový materiál za náročných podmínek praktického provozu.

 

Perfektně položená podlaha a spokojený zákazník jsou nejlepší referencí

Představte si prestižní stavbu a novou, dokonale provedenou podlahu: to je nepochybně nejlepší reklama pro získání dalších zakázek. Výrobci podlahovin mají proto velký zájem na tom, aby se jejich výrobky používaly společně s nejkvalitnější podlahovou stavební chemií. Ve výrobcích značky Ceresit se uplatňují složení vyzkoušená a prověřená na celém světě.

 

Spolehlivá doporučení zaručují dlouhou životnost

Výrobci podlahových krytin potřebují jistotu, že jejich výrobky budou mít dlouhodobou životnost – bez ohledu na to, kde, kam a na co se pokládají. Proto raději spolupracují s velkými dodavateli podlahové stavební chemie, kteří nabízejí nejen široký výběr, ale i dlouhodobě spolehlivé výrobky. Přesně to nabízí Ceresit – na národní i mezinárodní úrovni.

 

Inovace mají u značky Ceresit dlouholetou tradici

V inovacích byla značka Ceresit vždy vůdčí silou odvětví. Jako nejaktuálnější příklady lze uvést bezprašné či vysoce hladké stěrky nebo technologii Flextec.

 

Kdo, když ne Henkel – světová jednička v oblasti lepidel?

Vždy, když vzniknou speciální požadavky na technologii podlahy, může značka Ceresit využít odborných znalostí a zkušeností společnosti Henkel – světové jedničky v oboru lepidel. Díky ohromnému výzkumnému potenciálu společnosti Henkel může Ceresit kombinovat již existující technologie a zužitkovat know-how z jiných odvětví výzkumu, což otevírá možnosti pro přenos technologií. Díky tomu lze rychle najít inovativní a kreativní řešení – zcela v duchu hesla společnosti: „Když nedokážeme nabídnout vhodné lepidlo my v Henkelu, kdo jiný by to mohl dokázat?“

 

Dvojité zkoušky: podle norem a interních zkušebních metod

Značka Ceresit je dobře připravena i na nejnáročnější situace a požadavky. V technických odděleních Application Technology a Technical Customer Service pracuje vysoce kvalifikovaný personál, který dokáže provádět zkoušky kompletních systémů, sestávajících ze základního nátěru, vyrovnávací stěrky, lepidla a podlahové krytiny. Tyto zkoušky vycházejí nejen z požadavků příslušných norem, ale také z interních zkušebních metod, za nimiž stojí léta zkušeností značky Ceresit. Tento kombinovaný přístup přináší výrobcům podlahových krytin další jistotu.

 

Celosvětová síť výrobních závodů, prodeje a technických služeb pro zákazníky

Díky husté síti výrobních závodů a distribučních středisek může Ceresit zaručit celosvětově stejnorodou vysokou kvalitu. Značka Ceresit působí pod křídly společnosti Henkel a dokáže dodat své výrobky téměř na jakékoliv místo na světě. Základní nátěry, vyrovnávací stěrky, lepidla a další výrobky jsou k dostání i v zemích, v nichž Ceresit nemá svůj vlastní technický prodejní tým. 

 

Doporučené složení podlah – celosvětově

Aplikační inženýři značky Ceresit mají mezinárodní zkušenosti. Na požádání výrobců podlahovin jsou schopni navrhnout řadu doporučení pro nejlepší složení podlah – a to téměř kdekoliv na světě a prakticky pro každý typ stavebního projektu.

 

Sdílení know-how

Pokud se významné stavební projekty realizují v zemích, kde Ceresit nemá vlastní technicky vyškolený prodejní tým, vyšle tam své odborníky ze sousedních zemí. Ti proškolí místní zhotovitele ve správném používání výrobků značky Ceresit a seznámí je s možnostmi jejich použití a rozsahem funkčnosti. Na požádání poskytnou i další podporu formou koordinace činností a sledování postupu na stavbě.

 

Odborné znalosti regionálních podmínek a potřeb

Skutečná hodnota odborných znalostí značky Ceresit se projevila například při výstavbě nejvyšší budovy na světě, věže Burdž Chalífa v Dubaji, kde se o zakázku na položení podlah ucházelo několik firem. Konkurenti sice měli výrobky srovnatelné kvality, ale pouze značka Ceresit mohla nabídnout odborné kompetence a znalosti potřebné pro výstavbu v pouštních podmínkách.

Nakonec bylo s využitím stavební chemie Ceresit položeno ve více než 150 patrech přibližně 92 000 m2 luxusních dřevěných podlah, což odpovídá ploše asi 22 fotbalových hřišť.

 

Zastoupení ve všech významných organizacích a sdruženích

Značka Ceresit je zastoupena ve všech významných organizacích a sdruženích na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Jedná se například o GEV Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe (Asociace pro kontrolu emisí výrobků podlahové stavební chemie) a IVK Industrieverband Klebstoffe (Německé sdružení odvětví lepidel), ale i evropské normalizační výbory a výbory pro celosvětově platné normy ISO.

Díky členství v těchto organizacích je značka Ceresit nejen dobře informována o chystaných změnách, ale je rovněž schopna v zájmu odvětví uplatňovat svůj vliv a ovlivňovat budoucí vývoj.

 

Technická kompetence značky Ceresit je vysoce žádaná

To platí zejména na národní úrovni. Značka Ceresit udržuje těsný kontakt se všemi klíčovými hráči na trhu, včetně zákazníků, profesionálních podlahářů, výrobců podlahových krytin, rozhodujících činitelů, stavebních firem, ale i dalších důležitých subjektů v odvětví. Naši odborníci aktivně působí ve sdruženích a asociacích a hrají důležitou roli při přípravě směrnic a norem. Proto jsou jejich názory všude tak žádané.

 

Okamžitě dostupné znalosti – rovněž pro účely vzdělávání

Značka Ceresit se netají ochotou sdílet své rozsáhlé know-how s podlaháři, a to například prostřednictvím školení pro zaměstnance výrobců podlahovin nebo pro podlahářské firmy. Na požádání lze začlenit i speciální témata.

 

Výrobci podlahových krytin jsou vítáni jako externí odborníci

Na akcích pro odběratele a zákazníky mohou techničtí odborníci značky Ceresit s využitím svých vlastních výukových programů uspořádat školení – pro řemeslníky, učně, ale i pro členy sdružení. Ceresit nabízí technickým pracovníkům z podlahářského odvětví také možnost vystupovat zde jako externí odborníci a uplatnit dříve získané znalosti na podlahové krytiny ze své nabídky.

 

Značka Ceresit se ohlíží za svou téměř sedmdesátiletou historií

Od svého založení před téměř 70 lety značka Ceresit díky ohromnému objemu technických znalostí a zkušeností výrazně ovlivňuje vývoj podlahářského průmyslu.

 

Partneři značky Ceresit mohou využít širokou nabídku špičkových výrobků

Partneři značky Ceresit mohou využít nepřebernou nabídku špičkových výrobků pro pokládání podlah – od penetračních nátěrů a opravných stěrek přes nivelační hmoty až po lepidla pro nejrůznější podlahové krytiny.

 

Naše poznávací znamení: prémiová kvalita a kompatibilní systémy

Pro naši produkci je charakteristická spolehlivá prémiová kvalita a zároveň dokonale sladěné systémové prvky.

 

Udržitelné podnikání jako nedílná součást filozofie společnosti Henkel

Koncepce udržitelnosti je pevně zakotvena v poslání společnosti Henkel a vztahuje se na všechny podniky, divize a značky. Značka Ceresit proto na trh uvádí pouze výrobky, které skutečně přispívají k udržitelnému rozvoji v nejméně jedné ze šesti oblastí zájmu, jak je definovala společnost Henkel.

 

Kompletní řešení z jediného zdroje

Ve skupině Henkel je Ceresit součástí rodiny kvalitních značek, které uspokojují praktické potřeby profesionálů ve stavebnictví. Společnost Henkel znovu a znovu potvrzuje, že je spolehlivým partnerem pro celý stavební průmysl a nabízí silné značky, kompletní systémová řešení i vysoce kvalitní výrobky, s nimiž se pohodlně pracuje – a to vše z jediného zdroje.

 

Hotová řešení pro nejrůznější použití

Svým komplexním přístupem se značka Ceresit postupem času vyvinula v dodavatele kompletních a inovačních řešení pro stavební firmy, architekty, stavební průmysl, podlaháře a další.

 

Skvělá mezinárodní pověst na trhu

Podle průzkumu v řadě zemí si zákazníci spojují značku Ceresit s tradicí, jistotou, vysokou kvalitou výrobků a přiměřeným poměrem mezi cenou a výkonem.